Wedstrijd voorwaarden

ALGEMEEN REGLEMENT ONLINE WEDSTRIJDEN EN INSCHRIJVINGEN VIA BEST OF DRANKEN SCHOENTJES
1. INLEIDING
 
1.1 Elke wedstrijd of inschrijving voor een event op deze internetpagina wordt georganiseerd door BVBA Drankenservice Schoentjes, Bergensesteenweg 747 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, hierna genoemd organisator. Dit reglement bevat de voorwaarden en regels die van toepassing zijn voor de deelnemers die de organisator via haar website www.schoentjes.be of andere online kanalen (zoals YouTube, Facebook, Twitter, Instagram,…).
 
1.2 Als er bij een wedstrijd of inschrijving specifieke voorwaarden van toepassing zijn, dan wordt er bijkomend een bijzonder reglement opgemaakt voor die wedstrijd of inschrijving. De bepalingen van dat bijzonder reglement hebben voorrang op andersluidende voorwaarden of regels in het algemene reglement. Indien de regels niet andersluidend zijn, worden beide reglementen samen gelezen.
 
2. DEELNEMINGSVOORWAARDEN
 
2.1 Deelname aan de wedstrijd of inschrijving is enkel mogelijk via internet.
 
2.2 In principe kan elke persoon ouder dan 16 jaar en officieel gevestigd in België, deelnemen aan een online wedstrijd of een inschrijving van dranken Schoentjes, met uitzondering van medewerkers van de organisator.
 
2.3 Minderjarigen mogen evenwel slechts deelnemen aan een online wedstrijd of inschrijving, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van 1 van hun ouders of voogd. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd of inschrijving gaat de organisator ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd of inschrijving worden ontzegd, of kan zijn/haar recht op een prijs worden afgenomen.
 
2.4 Deelnemen aan de wedstrijd is enkel mogelijk na officiële registratie via de website van de wedstrijdorganisatot. Om geldig te kunnen deelnemen aan deze wedstrijd dient men een volledig, correct ingevuld online inschrijvingsformulier in te vullen op de website van de wedstrijdorganistor. Enkel inschrijvingsformulieren uit België zullen aanvaard worden.
 
2.5 De deelnemer dient te antwoorden op de vragen van de wedstrijd of inschrijving en eventueel ook de schiftingsvraag.
 
2.6 Onvolledige of niet correct ingevulde verzonden inschrijvingsformulieren worden als ongeldig beschouwd. Een deelnemer die meerdere inschrijvingsformulieren indient of die het reglement niet naleeft, wordt gediskwalificeerd voor de wedstijd of is niet ingeschreven voor het event.
 
3. WEDSTRIJDVERLOOP
 
3.1 Het toekennen van de prijzen aan deelnemende personen zal gebeuren op het einde van de actieperiode door een gemachtigde van Dranken Schoentjes. De selectie van de winnaars zal gebeuren aan de hand van het aantal deelnemers die de wedstrijdvraag juist beantwoord hebben. Indien de respectievelijke antwoorden geen sluitende selectie vormen (verschillende deelnemers met zelfde, juiste antwoorden), zal de schiftingsvraag de effectieve winnaar aanduiden.
 
3.2 Indien geen enkele deelnemer de schiftingsvraag tot op het cijfer juist opgaf, zal de selectie gebeuren aan de hand van het antwoord dat bij benadering, positief en negatief, het dichtste bij het correcte antwoord ligt. In geval van antwoorden die gelijk zijn, of even dicht bij het juiste antwoord liggen, zal de winnaar aangewezen worden aan de hand van het tijdstip dat de deelneming werd geregistreerd. Diegene die zich als eerste heeft geregistreerd, zal in dit laatste geval als winnaar worden aangeduid. Deelnemingen die worden binnengediend voor of na de actieperiode kunnen onder geen beding aanspraak maken op prijzen.
 
4. PRIJZEN
 
4.1 Elke winnaar wordt persoonlijk per mail of per telefoon gecontacteerd op het opgegeven telefoonnr. of e-mailadres door dranken Schoentjes.
 
4.2 De winnaars dienen hun prijs op te halen na afspraak. Niet afgehaalde prijzen op datum van deze afspraak komen 14 dagen na deze datum te vervallen in hoofde van de winnaar en komen automatisch toe aan de wedstrijdorganisator.
 
4.3 Indien een nieuwe winnaar wordt aangeduid omwille van bovenstaande regels, gelden voor deze winnaar dezelfde regels. Indien winaars geen geldige contactgegevens opgeven, staat het de wedstrijdorganisator vrij een nieuwe winnaar aan te duiden.
 
4.4 De wedstrijdorganisator kan op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, of omwille van veiligheidsoverwegingen of andere redenen van overmacht, een wedstrijdproduct annuleren of wijzigen.
 
4.5 De prijzen zijn onder geen beding in speciën uitkeerbaar noch omruilbaar voor een andere prijs en geven geen recht op een waardebon of korting. De prijzen zijn niet overdraagbaar aan derden.
 
4.6 Indien de prijs het toegangsrecht inhoudt om deel te nemen aan een bepaalde activiteit (zoals een evenement, geleid bezoek,…) dan behelst de prijs ook enkel en alleen dat toegangsrecht, tenzij anders vermeld. Het is de organisator van die activiteit die alle voorwaarden bepaalt. (bv. Aanwezig zijn op een bepaald uur of een bepaalde plaats, het toegangsrecht beperken in de tijd of leeftijdsvoorwaarden stellen.)
 
4.7 Indien de prijs een geschenkbon betreft, dan kan de geldigheid daarvan beperkt zijn in de tijd.
 
4.8 Indien de prijs voorwerpen betreft waarvoor er een waarborgregeling geldt voor consumptiegoederen, zoals elektrische en elektronische apparaten, dan zijn de algemene voorwaarden van de producent van deze voorwerpen van toepassing.
 
5. INSCHRIJVING VOOR EEN EVENT EN BETALINGMODALITEITEN
 
5.1 Door deel te nemen aan een evenement dient de deelnemer zich in eerste instantie in te schrijven. Men kan ook inschrijven voor andere personen. De inschrijver moet zich dan wel bewust zijn dat hij/zij de volledig verantwoordelijkheid draagt van deze personen. Dit omdat de organisator zich enkel kan beroepen op de inschrijver wiens gegevens werden geregistreerd.
 
5.2 Voor bepaalde evenementen wordt er een betaling gevraagd. De inschrijver zal via mail op de hoogte worden gesteld van het te betalen bedrag en van de betalingsmodaliteiten. Betalen gebeurt enkel via overschrijving op het rekeningnummer van Bierhandel Schoentjes en dit binnen de 5 dagen na het ontvangen van de email:
BE73 6528 2903 7460. Indien de organisator op de afgesproken dag, vermeld in de betalingsmodaliteiten, het bedrag niet of niet volledig heeft ontvangen dan is de inschrijver niet ingeschreven en zal hij niet mogen deelnemen aan het event.
 
5.3 Je kan je inschrijving slechts 48u voor de start van het event annuleren. De annulering is kosteloos tot deze periode. Nadien zal de vraag naar een eventuele terugbetaling niet meer worden aanvaard.
 
6. AANSPRAKELIJKHEID
 
6.1 Door deel te nemen aan de wedstrijd verklaart de deelnemer zich akkoord met de volledige inhoud van huidig reglement en de wijze van kennisgeving. Uitslagen en beslissingen van de organisatoren kunnen niet worden aangevochten, om welke reden ook.
 
6.2 Klachten omtrent de wijze waarop deze wedstrijd plaatsvindt, kunnen schriftelijk bezorgd worden aan Dranken Schoentjes, Bergensesteenweg 747, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, met duidelijke vermelding van de titel van de desbetreffende wedstrijd.
 
6.3 De organisator kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, kosten en rechtstreekse of onrechtstreekse schade, van welke aard ook, die een gevolg zouden zijn van de deelname aan de wedstrijd en de toekenning van de prijzen.
 
6.4 Dranken Schoentjes is niet verantwoordelijk voor wijzigingen aan of annulatie van een wedstrijd of een event tengevolge van overmacht, fraude, onwettigheid van de actie of diefstal.
 
6.5 Dranken Schoentjes is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname.
 
6.6 Indien Dranken Schoentjes genoodzaakt is een wedstrijd of event uit te stellen, in te korten of in te trekken, het reglement te wijzigen of de formule aan te passen, kan Dranken Schoentjes hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.
 
6.7 Door deel te nemen aan een event blijft de deelnemer verantwoordelijk voor zijn eigen persoon, zijn eigen doen en laten. De organistor is niet aansprakelijk voor risico’s of gebeurtenissen door toedoen van de deelnemer of door toedoen van enige andere gebeurtenis. De organisator het recht om een deelnemer te weigeren deel te nemen aan het evenement en dit op alle ogenblikken, voor of tijdens het evenement en omwille van bepaalde gedragingen van de deelnemer die aanleiding geven tot een storend gedrag van de deelnemer aan het evenement of aan andere deelnemers of mensen die ermee betrokken zijn.
 
7. PERSOONLIJKE GEGEVENS
 
De persoonlijke gegevens van de deelnemers of inschrijvers kunnen in de bestanden van Dranken Schoentjes opgeslagen worden en gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Elke deelnemer of inschrijver heeft het recht deze gegevens op te vragen voor inzage ter controle, of om deze te laten verwijderen uit de bestanden van de organisator. De persoonlijke gegevens zijn verplicht mee te delen voor de logistieke afhandeling van de wedstrijd.
 
8. MEDE-ORGANISATOREN
 
Indien een wedstrijd of event samen met een of meerdere partijen wordt georganiseerd, dienen de bepalingen van dit reglement waarin sprake is van Dranken Schoentjes of organisator te worden gelezen als verwijzend naar zowel Dranken Schoentjes als de mede-organisator(en).